ABOUT US

Welcome to SIT Al Ishmah

Sejarah Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Ishmah tidak terlepas dari Yayasan Sosial Pendidikan Islam (YSPI) “Ishmatu Arrahman“ yang berdiri sejak tahun 1993 dengan tujuan membantu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan ekonomi masyarakat kecil (Dhu’afa), dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam melalui jalur pendidikan dan dakwah

Pada tahun 1994 Yayasan Sosial Pendidikan Islam (YSPI) “Ishmatu Arrahman“ mulai merintis penyelenggaraan lembaga pendidikan formal dengan mendirikan Sekolah Islam Terpadu diawali dengan membuka Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Al-Ishmah pada  tahun  1994.

Atas desakan orang tua murid, masyarakat dan dorongan semangat menyelenggarakan Pendidikan Dasar 6 Tahun dengan Sistem Pendidikan Islam Terpadu yang unggul berstandar nasional dan menjadi model pendidikan alternatif yang menjadi rujukan umat Islam, Yayasan Sosial Pendidikan Islam (YSPI) “Ishmatu Arrahman“ pada tahun 1997 mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Ishmah dan pada tahun 2007 mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al Ishmah.

Status Akreditasi :

TKIT Al Ishmah Berakreditasi “A”

SDIT Al Ishmah Berakreditasi “A”

SMPIT Al Ishmah Berakreditasi “A”

“Menjadi lembaga pendidikan islam yang unggul dalam prestasi, profesional dalam pelayanan dan mampu mencetak generasi Robbani yang cerdas, kreatif, inivatif dan berakhlak mulia.”

  1. Menyelenggarakan sistem pendidikan Islam terpadu yang mampu mengoptimalkan aspek Spiritual (Ruhiyah), Emosional (Qolbiyah), Intelektual (Fikriyah), dan Fisik (Jasadiyah).
  2. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang efektif, ungggul dalam sains dan teknologi berdasarkan Al Quran dan Sunnah Rosulullah.
  3. Membimbing pembentukan nilai-nilai keimanan dan akhlakul karimah pada diri anak didik sesuai dengan niali-nilai Dienul Islam.
  4. Menumbuhkembangkan nilai-nilai kepemimpinan sehingga terbentuk anak didik yang mempunyai keterampilan memimpin diri sendiri, menjadi anggota kelompok yang efektif, dan memimpin kelompok.
  5. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pada anak didik tentang pentingnya melaksanakan tugas/kewajiban da’wah (Amar Ma’ruf Nahi Mungkar) dengan pembekalan wawasn sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keterampial hidup (life skill).
  6. Mengembangkan hubungan sinergis antara institusi keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka optimalisasi proses dan hasil pendidikan

” MENGGAPAI RIDHO ALLAH MERAIH SUKSES MASA DEPAN “

Pengurus Yayasan

H. Izzudin, AK., MM., CA.
Ketua Dewan Pembina
H. Sugeng Budhi W, S.H.
Dewan Pengawas
H.Arwani Amin, Lc., M.P.I.
Ketua Badan Pengurus Harian